A

 

 吖ā[吖嗪](āqín)

 ā〈方〉前缀

阿鼻地狱 ābídìyù

 阿昌族  Āchānɡzú

 阿斗  ĀDǒu

 阿尔茨海默病 āěrcíhǎimòbìnɡ

阿尔法粒子 āěrfǎlìzǐ

阿尔法射线 āěrfǎshèxiàn

阿飞  āfēi

【阿伏伽德罗常量】āfújiādéluóchánɡliànɡ

阿公】āɡōnɡ〈方〉

阿訇】āhōnɡ

【阿拉伯人】Ālābórén

【阿拉伯数字】Ālābóshùzì

阿兰若】ālánrě

【阿猫阿狗】āmāoāɡǒu

【阿门】āmén

【阿片】āpiàn

阿婆】āpó

【阿QĀQ

【阿是穴】āshìxué

【阿嚏】ātì

【阿姨】āyí

()ā

()ā

腌ā[腌臜](ā·zā)

()

哎āi

【哎呀】āiyā

【哎哟】āiyō

哀āi

【哀兵必胜】āi bīnɡbìshènɡ《老子》

哀愁】āichóu

哀辞】āicí

哀悼】āidào

【哀的美敦书】āidìměidūnshū

哀告】āiɡào

哀歌】āiɡē

哀号】āiháo

【哀嚎】āiháo

哀鸿遍野】āi hónɡbiàn yě

哀矜】āijīn

哀苦】āikǔ

哀怜】āilián

哀鸣】āimínɡ

哀戚】āiqī

哀启】āiqǐ

哀泣】āiqì

哀切】āiqiè

哀求】āiqiú

哀荣】āirónɡ

哀伤】āishānɡ

哀思】āisī

哀叹】āitàn

哀恸】āitònɡ

哀痛】āitònɡ

哀婉】āiwǎn

哀艳】āiyàn

哀怨】āiyuàn

哀乐】āiyuè

1āi

埃博拉出血热】āibólāchūxuèrè

āi

挨边】āibiān(~儿)

挨次】āicì

挨个儿】āiɡèr

挨肩儿】āijiānr

挨近】āijìn

āi

唉声叹气】āi shēnɡtàn qì

锿āi Es(einsteinium)。有放射性,由人工核反应

()ái

挨板子】ái bǎn·zi

【挨批】áipī

挨宰】áizǎi

挨整】áizhěnɡ

()ái

【皑皑】ái’ái

癌ái

【癌变】áibiàn

【癌症】áizhènɡ

ǎi

ǎi[欸乃](ǎinǎi)

()ǎi

嗳气】ǎiqì

嗳酸】ǎisuān

矮半截】ǎibànjié(~儿)

【矮墩墩】ǎidūndūn(~的)

【矮小】ǎixiǎo

【矮星】ǎixīnɡ

【矮子】ǎi·zi

1()ǎi

()ǎi

1ài

艾蒿】àihāo

艾虎1àihǔ

艾绒】àirónɡ

艾窝窝】àiwō·wo

艾叶豹】àiyèbào

艾鼬】àiyòu

【艾滋病】àizībìnɡ

砹ài名非金属元素,符号At(astatium)

唉ài

()ài

爱不释手】àibùshìshǒu

【爱…不…】àibù…

【爱财如命】àicáirúmìnɡ

【爱巢】àicháo

【爱称】àichēnɡ

爱答不理】àidābùlǐ(~的)

爱戴】àidài

爱抚】àifǔ动疼爱抚慰

爱岗】àiɡǎnɡ

【爱国】ài∥ɡuó

【爱国主义】àiɡuózhǔyì

【爱好】àihào

【爱河】àihé

【爱护】àihù

爱将】àijiànɡ

【爱克斯射线】àikèsīshèxiàn

爱怜】àilián

【爱恋】àiliàn

爱侣】àilǚ

爱面子】àimiàn·zi

【爱莫能助】àimònénɡzhù

爱慕】àimù

【爱情】àiqínɡ

【爱人】ài·ren

【爱神】àishén

【爱斯基摩人】Àisījīmórén

【爱窝窝】àiwō·wo

【爱屋及乌】àiwūjíwū

爱惜】àixī

爱惜羽毛】àixīyǔmáo

爱小】àixiǎo

爱心】àixīn

【爱欲】àiyù

【爱重】àizhònɡ

【尼】àiní

ài

隘口】àikǒu

隘路】àilù

()ài

碍口】àikǒu

碍面子】àimiàn·zi

碍难】àinán

碍事】àishì

碍手碍脚】àishǒuàijiǎo

碍眼】àiyǎn

()ài

嗌ài

()ài瑷珲

()ài[叆叇](àidài)〈书〉

()ài〈书〉日光昏暗。

暧昧】àimèi

ān

广ān

1ān

【安邦定国】ānbānɡdìnɡɡuó

【安保】ānbǎo

【安步当车】ānbùdànɡchē

【安瓿】ānbù

安插】ānchā

安厝】ācuò

安抵】āndǐ

安定】āndìnɡ

安堵】āndǔ

安度】āndù

安顿】āndùn

安放】ānfànɡ

安分】ānfèn

安分守己】ānfènshǒujǐ

安抚】ānfǔ

【安好】ānhǎo

【安家】ānjiā

【安家立业】ānjiālìyè

【安家落户】ānjiāluòhù

【安检】ānjiǎn

【安静】ānjìnɡ

【安居】ānjū

【安居乐业】ānjūlèyè

【安康】ānkānɡ

安澜】ānlán

安乐】ānlè

【安乐死】ānlèsǐ

【安乐窝】ānlèwō

安乐椅】ānlèyǐ

【安理会】Ānlǐhuì

安谧】ānmì

【安眠】ānmián

【安眠药】ānmiányào

安民告示】ānmínɡàoshì

安宁】ānnínɡ

【安排】ānpái

安培】ānpéi

【安培表】ānpéibiǎo

【安培计】ānpéijì

安贫乐道】ānpínlèdào

【安琪儿】ānqíér

安寝】ānqǐn

【安全】ānquán

【安全玻璃】ānquánbō·li

【安全带】ānquándài

【安全岛】ānquándǎo

【安全电压】ānquándiànyā

【安全理事会】ĀnquánLǐshìhuì

【安全门】ānquánmén

【安全套】ānquántào

安全剃刀】ānquántìdāo

【安全系数】ānquánxìshù

【安全线】ānquánxiàn

【安然】ānrán

安然无恙】ānránwúyànɡ

安如磐石】ānrúpánshí

安如泰山】ānrúTàiShān

安设】ānshè

安身】ānshēn

安身立命】ānshēnlìmìnɡ

安神】ānshén

安生】ān·shēnɡ

安适】ānshì

安睡】ānshuì

安泰】āntài

安恬】āntián

安帖】āntiē

安土重迁】āntǔzhònɡqiān

安妥】āntuǒ

【安危】ānwēi

【安慰】ānwèi

【安慰赛】ānwèisài

【安稳】ānwěn

【安息】ānxī

【安息日】ānxīrì

【安闲】ānxián

安详】ānxiánɡ

安享】ānxiǎnɡ

安歇】ānxiē

安心1ānxīn

安逸】ānyì

安营】ānyīnɡ

安葬】ānzànɡ

安枕】ānzhěn

安之若素】ānzhīruòsù

安置】ānzhì

【安装】ānzhuānɡ

ān

ān  ammonia

氨基】ānjī

氨基酸】ānjīsuān

氨气】ānqì

()ān

庵堂】āntánɡ

庵子】ān·zi

()ān

谙达】āndá

谙练】ānliàn

谙熟】ānshú

媕ān媕娿(ān’ē)

()ān鹌鹑(ān·chún)

ān

鞍ān鞍子

鞍韂】ānchàn

鞍鞯】ānjiān

鞍马】ānmǎ

鞍马劳顿】ānmǎláodùn

鞍前马后】ānqiánmǎhòu

鞍子】ān·zi

ǎn

()ǎn

3ǎn

()ǎn ammonium

铵根】ǎnɡēn

ǎn

àn[狴犴]

1àn

岸标】ànbiāo

岸炮】ànpào

岸然】ànrán

1àn

【按兵不动】ànbīnɡbùdònɡ

按部就班】ànbùjiùbān

【按键】ànjiàn

按揭】ànjiē

【按金】ànjīn

按扣儿】ànkòur

按理】ànlǐ

按例】ànlì

按脉】ànmài

【按摩】ànmó

按捺(按纳)ànnà

【按钮】ànniǔ(~儿)

【按期】ànqī

【按时】ànshí

【按说】ànshuō副

按图索骥】àntúsuǒjì

按下葫芦浮起瓢】ànxiàhú·lufúqǐpiáo

【按压】ànyā

按语(案语)ànyǔ

【按照】ànzhào

àn  amine

案板】ànbǎn

案秤】ànchènɡ

案底】àndǐ

案牍】àndú

案发】ànfā

案犯】ànfàn

【案件】ànjiàn

案卷】ànjuàn

案例】ànlì

案情】ànqínɡ

案头】àntóu

案头工作】àntóuɡōnɡzuò

案由】ànyóu

案语】ànyǔ

案值】ànzhí

案子1àn·zi

晻àn

(①③)àn

暗暗】àn’àn

暗堡】ànbǎo

暗藏】àncánɡ

暗娼】ànchānɡ

暗场】ànchǎnɡ

暗潮】àncháo

暗处】àn·chù

暗淡】àndàn

暗道】àndào

暗地里】àndì·li

暗度陈仓】àndùChéncānɡ

暗房】ànfánɡ

暗访】ànfǎnɡ

暗沟】ànɡōu

暗害】ànhài

暗含】ànhán

暗号】ànhào(~儿)

暗合】ànhé

暗盒】ànhé(~儿)

暗花儿】ànhuār

暗火】ànhuǒ

暗疾】ànjí

暗间儿】ànjiānr

暗箭】ànjiàn

暗礁】ànjiāo

暗井】ànjǐnɡ

暗记儿】ànjìr

暗里】àn·lǐ

暗恋】ànliàn

暗流】ànliú

暗楼子】ànlóu·zi

暗码】ànmǎ(~儿)

暗昧】ànmèi

暗盘】ànpán(~儿)

暗器】ànqì

暗弱】ànruò

暗杀】ànshā

暗沙】ànshā

暗伤】ànshānɡ

暗哨】ànshào

暗射】ànshè

暗射地图】ànshè-dìtú

暗示】ànshì

暗事】ànshì

暗室】ànshì

暗送秋波】ànsònɡqiūbō

暗算】ànsuàn

暗锁】ànsuǒ

暗滩】àntān

暗探】àntàn

暗无天日】ànwútiānrì

暗物质】ànwùzhì

暗喜】ànxǐ

暗匣】ànxiá

暗下】ànxià

暗线】ànxiàn

暗箱】ànxiānɡ

暗箱操作】ànxiānɡcāozuò

暗笑】ànxiào

暗影】ànyǐnɡ

暗语】ànyǔ

暗喻】ànyù

暗中】ànzhōnɡ

暗转】ànzhuǎn

暗自】ànzì

黯淡】àndàn

黯黑】ànhēi

黯然】ànrán

()ānɡ[肮脏](ānɡ·zānɡ)

ánɡ

ánɡ

昂昂】ánɡánɡ

昂藏】ánɡcánɡ

昂奋】ánɡfèn

【昂贵】ánɡɡuì

昂然】ánɡrán

昂首】ánɡshǒu

昂首阔步】ánɡshǒukuòbù

昂扬】ánɡyánɡ

ànɡ 拴马桩

1ànɡ

【盎格鲁撒克逊人】Ànɡɡélǔ-Sākèxùnrén

盎然】ànɡrán

【盎司】ànɡsīounce

凹āo

凹版】āobǎn

凹面镜】āomiànjìnɡ

凹透镜】āotòujìnɡ

凹陷】āoxiàn

āo

熬心】āoxīn

āo

áo

敖包】áobāo

Áo

áo

áo

遨游】áoyóu

嗷嗷】áo’áo

嗷嗷待哺】áo’áodàibǔ

()áo

áo

áo

áo

熬煎】áojiān

熬磨】áo·mó

熬年头儿】áoniántóur

熬头儿】áo·tour

熬夜】áoyè

áo

áo

螯肢动物】áozhīdònɡwù

()áo

翱翔】áoxiánɡ

áo

(鰲、鼇)áo

鳌山】áoshān

鳌头】áotóu

()Áo

áo

()ǎo

()ǎo

ǎo

()ào

()ào

()ào

拗口】àokǒu

拗口令】àokǒulìnɡ

ào

傲ào①形骄傲

傲岸】ào’àn

傲骨】àoɡǔ

傲慢】àomàn

傲气】àoqì

傲然】àorán

傲人】àorén

傲世】àoshì

傲视】àoshì

傲物】àowù

ào

奥博】àobó

【奥林匹克运动会】ÀolínpǐkèYùndònɡhuì

奥秘】àomì

奥妙】àomiào

奥义】àoyì

奥援】àoyuán

【奥运村】àoyùncūn

【奥运会】Àoyùnhuì

奥旨】àozhǐ

墺ào

1ào

2Ào

澳抗】àokànɡ

澳门币】àoménbì

懊ào烦恼

懊恨】àohèn

懊悔】àohuǐ

懊恼】àonǎo

懊丧】àosànɡ

ào[鏊子]


1 2